תשובת השבוע ממרכז המידע 29.12.08
השאלה:
מהי חובת הדרכה לעבודה בגובה על סולמות?

1. מתוך "תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007":

פרק א': פרשנות - הגדרות

א. "עבודה בגובה" - כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור -

(1) המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני;
(2) המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי הענין;
(3) המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן;

ב. "תחום עבודה בגובה" - עבודה בגובה שהיא עבודה -

(1) על סולמות;
(2) מתוך סלים להרמת אדם;
(3) מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;
(4) בתוך מקום מוקף;
(5) מעל לפיגומים נייחים;
(6) מעל גגות;
(7) מעל מבנה קונסטרוקציה;
(8) בטיפול בעצים וגיזומם;
(9) בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה;

2. הדרכה
ההדרכה חייבת להתבצע על-ידי מדריך, שהוסמך ע"י מוסד המאושר מטעם אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת.
להלן מספר מוסדות, שהוסמכו לעניין :
1. המוסד לבטיחות ולגיהות .... טל' : 03-5553070/1
2. הנדסה בגובה .....................טל' : 09-7445577
3. מערכות בטיחות י.א ........... טל' : 03-9007518
4. פ.ס.ק רופ אקסס בט"מ........טל' : 08-9436154
עם סיום ההדרכה יינתן למודרך אישור בהתאם .


(יעקב מאירסון , 44032)