תשובת השבוע ממרכז המידע 16.11.08
השאלה:
האם עבודה על במת הרמה מחייבת שימוש ברתמת בטיחות?

1. בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 צויין בין היתר:
פרק ג': עבודה בגובה
תקנה 8#: חובת שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה:
8. (א) מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים אחד מאלה:
(1) העובד מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה באחת המערכות המפורטות בפסקאות משנה (א) עד (ג) או שילוב שלהן, כשהן תקינות ושלמות ונבדקו על פי תקנה 9(6) הכל לפי אופן וסוג העבודה המבוצעת, ובלבד שהעובד יהיה מחובר אליהן באמצעות רתמת בטיחות:
(א) מערכת בלימת נפילה;
(ב) מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לבלימת נפילה;
(ג) מערכת למניעת נפילה;
(2) הותקנה באופן יציב ונאות רשת מגן המתאימה לאופי העבודה הנדרשת, על פי תכנון, הנחיה והשגחה של מהנדס אזרחי רשום ורשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) בעבודה מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן, יהיה כל עובד קשור למערכת למניעת נפילה דווקא, המחוברת לנקודת עיגון הקבועה במבנה הבימה, הסל או הפיגום הממוכן, לפי הענין; אמצעי הקשירה יכוון כך שיהיה קצר ככל האפשר וימנע את נפילת העובד מתוך המיתקן.
(ג) תקנה זו לא תחול -
(1) בשימוש בסולם במקרים המפורטים בתקנה 24(א);
(2) בעבודת שינוע מטענים המתבצעת באניה;
(3) בטיפול בעצים, כאמור בתקנה 17(ב)(1).

ע"פ התקנה 8(2-ב) עובד המבצע את עבודתו מתוך במה מתרוממת ניידת מחויב להיות קשור למערכת למניעת נפילה.

2. במה מתרוממת ניידת- הגדרה
במה מתרוממת ניידת לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 1 , חלק א': כללי, פרק ראשון: פרשנות, מוגדרת כמכונה ניידת:
"מכונה ניידת" - רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה;

3. רישיון נהיגה
במקרה כזה, נדרשת הכשרת הנהג ע"פ תקנה 25 לתקנות התעבורה:
"25 לא ינהג אדם ברכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו."
בנוסף לכך עפ"י תקנה 179 לתקנות התעבורה שלהלן יש צורך ברישיון נהיגה:
179. רישיון נהיגה דרגה 1 הוא רישיון לנהוג -
(1) בטרקטור למעט טרקטור משא, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 189(א);
(2) במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל או מכונה ניידת אופנית, שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על 14,000 ק"ג, למעט מלגזה;
(3) במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג;
(4) בטרקטורון;
(5) ברכב שטח;
(6) בטרקטור משא, ובלבד שלא ינהג בו בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ.
רישיון נהיגה דרגה 1
[תיקונים: התשס"ה (מס' 4), (מס' 11), התשס"ז (מס' 7)]

4. הדרכה ומינוי מפעיל הבמה
עפ"י "תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992", תקנה מס' 18 :
"18. (א) לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מיכני, חשמלי, הידראולי או פניאומטי, למעט עגורנים מסוגים א', ב', ג' ו-ד', אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל, מבצע הבניה, מנהל המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה, לפי הענין.
(ב) לא יתמנה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן עמד בכל הדרישות דלקמן:
(1) מלאו לו 18 שנים;
(2) הודרך בידי אדם בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.
(ג) המינוי כמפורט בתקנת משנה (א) ייעשה לפי הטופס שבתוספת החמישית, והמינוי כאמור יימצא במקום שבו מופעלת מכונת ההרמה. "
הפעלת מכונת הרמה
מינוי ע"פ המפורט בטופס "מינוי מפעיל מכונת הרמה" שבתוספת החמישית לתקנה 18 (ג). ראה בטופס מתחת לשורה שם הממנה: תופש המפעל, מבצע הבניה, בעל מכונת ההרמה.

( יעקב מאירסון , 42773)