תשובת השבוע ממרכז המידע 31.07.11
השאלה:
מי מוסמך להדריך מפעיל מתקן הרמה עד 1,000 ק"ג?

באופן כללי מבדילים בין שני סוגי הדרכה:
1. הדרכה והכשרה לצורך הסמכה ומינוי;
2. הדרכת ריענון שנתית.

1. הדרכה והכשרה לצורך ההסמכה
מובאת להלן לעיונך תוספת ראשונה (תקנות1 ו-3 ) לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992, המדרגת את סוגי העגורנים השונים על פי העומס העבודה הבטוח.

להלן תוספת ראשונה (תקנות 1 ו-3): דרגות עומס וסוגי עגורנים

הסמכת המפעיל של העגורן תתבצע לפי דרישות תקנה 7: תנאי הסמכת עגורנאים, כדלהלן:
7. (א) רשות ההסמכה לא תיתן למבקש הסמכה כעגורנאי, אלא אם כן נוכחה לדעת שנתקיימו במבקש כל אלה:
(1) מלאו לו 18 שנים;
(2) לגבי מפעילי עגורנים מסוגים א' ו-ב' - עבד חודשיים רצופים, ולגבי עגורנים מהסוגים ג' ו-ד' - עבד שבועיים רצופים, בהדרכתו ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך לעגורן מסוג ומדרגת עומס שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה;
(3) הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו למועד הבקשה, ונמצא מתאים להיות עגורנאי;
(4) עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי מוכר בידי מפקח העבודה הראשי; המבחן למפעילי עגורנים מהסוגים א' ו-ב' ייערך בידי מחלקת הבחינות של האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם של משרד העבודה והרווחה, והמבחן למפעילי עגורנים מהסוגים ג' ו-ד' ייערך בידי בוחן שימנה מפקח העבודה הראשי.
(ב) רשאי להיבחן -
(1) בעל תעודה המעידה על סיום קורס להכשרת עגורנאים המוכר בידי מפקח העבודה הראשי;
(2) אדם שהוכיח, לשביעות רצונו של מפקח העבודה האזורי, שהוא עבד כעגורנאי כאמור בתקנות 5 או 8 ושהוא בקי בהפעלת עגורן מהסוג ומדרגת העומס שלגביו הוא מבקש הסמכה;
(ג) עגורנאי שהוסמך להפעיל עגורן מסוג א' או ב' בתוספת הראשונה יהיה רשאי להפעיל גם עגורנים מסוגים ג' ו-ד' בתוספת כאמור


לקבלת ההסמכה להפעלת עגורנים מסוגים ג' ו-ד' יש לפנות לרשות, שהוסמכה על ידי מפקח העבודה הראשי לעניין. המוסד לבטיחות והגיהות הוא מהרשויות המורשות, מעביר קורס להכשרת עגורנים מסוגים הנ"ל (ראה מידע מצ"ב). לפרטים והרשמה יש לפנות למחלקת ההדרכה של מוסדנו בטל' 03-5553070/1.

עגורן כמו גם מכונת הרמה שלא נמנו על סוגי העגורנים שבטבלה המצורפת לעיל מהווה חלק מהקבוצה המוגדרת בתקנות הנ"ל כמכונות הרמה "אחרות". מינוי להפעלת מכונות הרמה אחרות מתבצע לפי הנחיות שבתקנה 18 המצ"ב:

תקנה 18: מינוי מפעיל מכונת הרמה
18. (א) לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מכני, חשמלי, הידראולי או פניאומטי, למעט עגורנים מסוגים א', ב', ג' ו-ד', אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופס המפעל, מבצע הבנייה, מנהל המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה, לפי העניין;
(ב) לא יתמנה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן עמד בכל הדרישות דלקמן:
(1) מלאו לו 18 שנים;
(2) הודרך בידי אדם בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחות של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.
(ג) המינוי כמפורט בתקנת משנה (א) ייעשה לפי הטופס שבתוספת החמישית, והמינוי כאמור יימצא במקום שבו מופעלת מכונת ההרמה

בשל פוטנציאל הסיכון הקיים בהפעלת מכונת הרמה, דורש המחוקק שמינוי מפעיל יבוצע לכל מכונת הרמה בנפרד, תוך ציון שם המכונה, היצרן, מס' מזהה ועומס עבודה בטוח

2. הדרכת ריענון שנתית
הדרישות להדרכת העובדים ומסירת מידע בדבר סיכונים במקומות עבודתם מפורטות ב"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט-1999".
בתקנה 3 המובאת להלן המחוקק מחייב את מחזיק מקום העבודה לקיים את ההדרכה באמצעות "בעל מקצוע מתאים". התקנה אינה מציינת מפורשות מיהו בעל מקצוע מתאים, אך היא דורשת שמעביר ההדרכה יוודא שהעובד הבין את החומר והוא בקיא בנושאים שהוזכרו בהדרכה. כלומר, על ההדרכה להינתן באופן מקצועי על ידי גורם מתאים שמכיר את הסיכונים כמו גם את שיטות ביצוע ההדרכה (מדריך בהכשרתו). ניתן לשלב בחלק מההדרכה גם גורמים פנימיים מתוך הארגון, כמו מנהלי עבודה טכנולוגיים וכד'

תקנה 3: הדרכת העובדים
3. (א) מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה לעובדים בנושא מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן: הדרכה) באמצעות בעל מקצוע מתאים, בהתאם לתפקידו של העובד ולסיכונים אליהם הוא חשוף;
(ב) מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה;
(ג) הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי

(יעקב מאירסון , 50935)