תשובת השבוע ממרכז המידע 12.07.09
השאלה:
מהן הדרישות בקשר להרכבה ובדיקת פיגומים?


 1. בדיקת פיגום, אישורו ובדיקת החומר המיועד להתקנת הפיגום לפני שימוש בו ייעשו על ידי מנהל העבודה לפי תקנה 20- בדיקת פיגום ותקנה 19- בדיקת חמרים ואחסנתם, לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח - 1988.
  בנוסף לכך, לפי תקנה 34- פיגום זקפים גבוה במיוחד:
  "מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על 18 מטרים ופיגום מיוחד יוקמו לפי תכנון". תכנון זה יבוצע ע"י מהנדס קונסטרוקציה.
  להלן הגדרה ל"פיגום מיוחד" מתוך תקנה 1 - הגדרות לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח -1988:
  *"פיגום מיוחד"- פיגום זקפים מפלדה שגובהו מהנקודה הנמוכה של המשטח שעליו עומד עד ל משטח העליון עולה על 50 מטרים, פיגום שצורתו מיוחדת או פיגום הבנוי מחמרים ממיוחדים או המשמש למטרות מיוחדות, למעט פיגום עשוי עץ."

 2. דרישות להקמת פיגום זקפים ע"י בונה מקצועי לפיגומים ולהסמכתו צויינו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח - 1988:
  תקנה 17. השגחת בונה מקצועי
  "לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים אלה תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים."

  תקנה 1. הגדרות
  "בונה מקצועי לפיגומים" - מי שעבד שלוש שנים לפחות בהקמת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן לפי תכנית מבחנים שאישר מפקח העבודה הראשי, או בעל הסוג הממשלתי הגבוה ביותר בטפסנות".

 3. תקינה
  קיים תקן ישראלי: ת"י 1139 חלק 1 פיגומים - כללי להלן תקציר של התקן הנ"ל:

  תקן זה חל על פיגומים עשויים עץ או מתכת(להלן: פיגומים) לביצוע עבודות בניה ועבודות תחזוקה במבנים, לרבות התכן, היצור, ההקמה והבטיחות שלהם. כמו כן מפרט התקן את החומרים, המבנה והמידות של פיגומים שאפשר להקים ללא צורך בחישוב סטטי. תקן זה דן גם בתכן לפיגומים מיוחדים, בצורות, במידות ובחומרים אחרים והמיועדים לעומסים מיוחדים, הנערכים לפי חישוב סטטי של המהנדס (ראו פרק ד'), ושהקמתם נעשית בפיקוח המהנדס.

  בתקן הנ"ל שולבו בין היתר פרקים המבהירים את סוגי הפיגומים ואת אופן הרכבתם.
  ניתן לעיין בתקנים בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, תל אביב, טל' 03-6465191.


(יעקב מאירסון , 44842)