תשובת השבוע ממרכז המידע 17.05.09
השאלה:
מה הדרישה בקשר לגובה המעקה בגג שטוח של בנין?

א. תחיקה
ראה להלן מתוך:
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, תקנה 3.91:
"מעקה הגג"
3.91. בנסיבות האמורות בסעיף 3.90, יוקף גג שטוח של בנין או גג בעל שיפוע שאינו
עולה על %10 - שהגישה אליהם שלא באמצעות סולם בלבד - במעקה שיעמוד בדרישות
התקן הישראלי ת"י 1142."

ב. תקינה - תקן ישראלי 1142
התקן הנ"ל באופן כללי אינו רשמי, אך בשל אזכורו בתקנות התכנון והבניה לעניין המעקים, יש להתייחס אליו כאל מחייב עבור התקנות הנ"ל.
ת"י 1142 - מעקים ומסעדים
תקציר התקן
תקן זה דן בתכן, בטיב ובאופן החיבור של מעקים ושל מסעדים המותקנים דרך קבע בבניינים ובשטחים שמחוץ להם, הנמצאים בגבולות הנכס. אין התקן חל על המעקים ועל המסעדים במקומות אלה: איצטדיונים, בתי סוהר, בתי חולים לחולי נפש, מעברי רחוב, גשרים, מדרגות נעות ובניינים ארעיים. כמו כן אין התקן חל על מעקים ומסעדים המשמשים רק בעת הקמת הבניין.

בסעיף 7.2 של התקן מידת הגובה של המעקה נכתב כדלהלן:
..... גובה המעקה ..... על גגות ...... יהיה 105 ס"מ לפחות ( סעיף 7.2.4 )
את התקן ניתן לרכוש במכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, רמת אביב, ת"א,
טלפון: 6465191/2 - 03.

(יעקב מאירסון , 44760)