www.osh.org.il

מאי 2010

לרגל יום השמיעה הארצי 2010

 

רשימת תיוג למבדק של תכנית לשימור השמע

מאת: ד"ר אשר פרדו *

 

מאות מיליוני עובדים בעולם חשופים לרעש מזיק בעבודתם ונמצאים בסיכון לפגיעה בשמיעה עקב החשיפה. בארה"ב בלבד, חשופים לרעש מזיק למעלה מ- 22 מיליון עובדים ועוד כתשעה מיליון עובדים נמצאים בסיכון לפגיעה בשמיעה מגורמי סיכון אחרים וביניהם ממיסים אורגנים ומתכות כבדות.

על אף התחיקה ותקנות פיקוח על עבודה ברעש ועל אף הדרכת עובדים ומודעותם לסיכוני רעש, אחד מכל ארבעה עובדי יצור בארה"ב, החשופים לרעש בעוצמה גבוהה, דיווח על אי שימוש באמצעים אישיים להגנת השמיעה.

תכנית השגחה ושימור השמע היא חיונית למניעת חשיפה לרעש והגנה על השמיעה. ב- 25.05.10 חל "יום השמיעה הבינלאומי", שצוין גם בארץ ב – 26 במאי. מן הראוי להציג את מרכיביה של תכנית לשימור השמע באמצעות רשימת תיוג של מבדק (audit) של תכנית כזו.

רשימת התיוג מציגה עשרות סעיפים שצריכים להכלל בתכנית נכונה וטובה של שימור השמע.

 

א. הדרכה וחינוך

 1. ניתנת הדרכה לפחות פעם בשנה.
 2. ההדרכה מבוצעת ע"י מדריך מוסמך.
 3. מתבצעת הערכה על מידת ההצלחה של תכנית ההדרכה.
 4. תכני ההדרכה עוברים רענון.
 5. הדרג הניהולי מעורב בתכנית ההדרכה.
 6. תכנית ההדרכה מגובה בפוסטרים, פרסום, תקנות, תקצירים ועלוני חדשות.
 7. יעוץ והדרכה אישית ניתנים לעובדים המתקשים להשתמש במגיני אוזניים או מתגלים אצלם הסטים בסף השמיעה.

הערה: איתור ליקויים וכשלים בתכנית לשימור השמע יכולים להוביל לאיתור אי התאמות וליקויים בתכנית הדרכה לעובדים חשופים לרעש ובמנחי התכנית.

 

ב. מעורבות המנהל

 1. למנהל הוקנה הידע המתאים להנחות את עובדיו בשימוש ותחזוקה נכונים של מגיני אוזניים אישיים.
 2. המנהל משתמש במגיני אוזניים באזורים בהם הגנה זו נדרשת.
 3. המנהל הונחה נכון לטפל בעובדים המתנגדים לשימוש במגיני אוזניים, או אינם מופיעים לבדיקות שמיעה, ומבצע פעולה משמעתית בהקשר לכך.

הערה: נתונים מצביעים על כך שעובדים המסרבים להשתמש במגיני אוזניים, או אינם מופיעים לבדיקות שמיעה, הם לעתים קרובות עובדים במקומות בהם המנהלים אינם מפגינים מחוייבות מלאה לשימור השמע.

 

ג. ניטור רעש

 1. מבוצעים סקרים ומדידות של מפלסי רעש.
 2. ניתנת הצהרה ברורה של מטרת כל סקר.
 3. לעובדים נמסר מידע על עוצמת חשיפתם לרעש ועל הסיכונים הנובעים מכך.
 4. תוצאות הניטור מועברות באופן שוטף למנהלים ואנשי מפתח במקום העבודה.
 5. תוצאות הניטור מוזנות לתיקים רפואיים (ופנקס בריאות) של העובדים החשופים.
 6. צוותי העבודה השונים במקום העבודה משתמשים בתוצאות של מיפוי רעש.
 7. יש התחשבות בתוצאות הסקרים כאשר באים לקלוט ציוד חדש, או לערוך שינויים במקום, או לשנות מיקומם של עובדים.
 8. יש מעקב באמצעות מדידות נוספות אחרי שינויים במבנה, ציוד או תהליכים ששינו את רמת החשיפה לרעש.
 9. כשחלים שינויים בחשיפה לרעש ננקטים צעדים מתאימים להכללתם (או הסרתם) של עובדים בתכנית לשימור השמע.

הערה: מדידות רעש הן תועלתיות כאשר הן מיוחסות לסיכון הנובע מהחשיפה לרעש, או לשם הכוונת אמצעי בקרה הדרושים לצמצום הרעש או מניעתו.

 

ד. אמצעי בקרה הנדסיים וניהוליים

 1. נקבע סדר עדיפות לבקרות הרעש.
 2. נבחנת עלות-תועלת של אופציות הבקרה האפשריות.
 3. הדרג הניהולי ודרג העובדים מעורבים במידע ובתכניות הבקרה.
 4. ידוע אילו התקנות של אמצעים לבקרת רעש מבוצעות ע"י צוותים פנימיים של מקום העבודה ואילו התקנות מבוצעות ע"י יועצים חיצוניים.
 5. הדרג הניהולי ודרג העובדים מקבל יעוץ על הפעולה והתחזוקה של האמצעים לבקרת רעש.
 6. קיימת בקרה על עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע תכניות הגנה הנדסית וניהולית.
 7. קיימת הערכה של הפוטנציאל המלא של אמצעי בקרה ניהוליים, לדוגמה, ביצוע תהליכים רועשים בשעה שמספר העובדים מופחת, או קיומם של פרקי מנוחה לעובדים מחשיפה לרעש.

הערה: בקרה הנדסית וניהולית היא לעתים קרובות הבקרה היעילה ביותר לצמצום רעש וסיכוניו. בקרה יעילה עשויה לחסוך בצורך בבדיקות שמיעה תקופתיות לעובדים.

 

ה. אודיומטריה ושמירת תיעוד

 1. מבצע האודיומטריה הוא אדם שהוסמך לכך ועובר רענונים.
 2. תצפיות על עבודת בודק האודיומטריה מלמדות שעבודתו נאמנה, הבדיקות אמינות, העובדים מיודעים על התוצאות והתיעוד נשמר.
 3. מסמכי התיעוד מכילים נתונים שלמים.
 4. פעולות המעקב האודיומטרי מתועדות.
 5. תוצאות רמות הסף של השמיעה עקביות מבדיקה לבדיקה ואם לא, נבדקות הסיבות לאי העקביות.
 6. תוצאות בדיקה שנתית מושוות לקו הבסיס של העובד לצורך בדיקת עמידה בקריטריונים של רשויות לפגיעה בשמיעה.
 7. נבדקת מידת השינוי בשמיעה באחוזים. אם השינוי גבוה מאחוזים בודדים מתבצע סימון של אזורים בהם מתרחש השינוי וננקטת פעולה מתקנת.
 8. ירידות בשמיעה מזוהות אצל פרטים וקבוצות עובדים ומנותחות לצורך הכרה וניבוי של מגמות עתידיות והכרת המשמעות של מקור החשיפה.
 9. קיים מעקב אחרי כיול הציוד לבדיקת שמיעה.
 10. מתבצעות מדידות בתא האקוסטי לבדיקות אודיומטריות כדי לבדוק אם רעש הרקע בתא נמוך מספיק על מנת לאפשר בדיקות אודיומטריות תקפות.
 11. תוצאות בדיקות השמיעה נמסרות למנהלים, דרגי ניהול נמוכים יותר ועובדים.
 12. ננקטים צעדים במקרים בהם אי ההופעה של עובדים לבדיקות שמיעה עולה על 5% מהנבדקים.
 13. המידע לעובדים על ירידה בשמיעה נמסר להם תוך פרק זמן תקני מיום גילוייה.

הערה: מעקב אחרי שינויים בירידה בשמיעה ואחרי מגמות בבדיקות האודיומטריות בקרב עובד פרטני ו/או קבוצות עובדים מסייע לאיבחון מקורות ודפוסי רעש הדורשים טיפול. אחד המדדים המומלצים הוא אבחנה בהסט של 15 דציבל באותה אוזן ובאותה תדירות, לעומת נתונים קודמים. אבחנה כזו ב- 5% מהעובדים ומעלה היא דבר שיש להמנע ממנו והוא צריך להדליק "נורה אדומה" ולהשליך על אמצעי ההגנה הננקטים. במקרה כזה מומלץ להעביר לעובד את המידע בכתב באופן מיידי.

 

ה. שימוש ביועצים חיצוניים

 1. נהלי יועצים חיצוניים מודגשים בבהירות.
 2. חוזים ומסמכי הסכמה נערכו בין החברה/מקום עבודה לבין רופאים ואודיולוגים יועצים.
 3. קיימים מנגנונים להבטחה שעובדים הזקוקים להערכה רפואית/אודיומטרית או טיפול מקבלים את השירות הדרוש כגון זימונים, תזכורות, הסעה.
 4. מסמכים ותיעוד מועברים באופן מתאים לרופא או לאודיולוג ומוחזרים לחברה.
 5. העובד מקבל הסבר ומבין את משמעותו של טיפול רפואי שעליו לקבל, התנאים הנדרשים לטיפול, ההמלצות והדרכים להשיג את הטיפול.
 6. העובדים אינם נשלחים ליועצים שלא לצורך.

הערה: הצורך בייעוץ רפואי חיצוני או טיפולים הוא לעתים נכון, אך יש להזהר משימוש מיותר בהם ויש לזכור שעלותם גבוהה. 

 

ו. מגיני אוזניים

 1. מגיני אוזניים זמינים לכל העובדים שהמפלס שווה הערך היומי אליו הם חשופים שווה ל- 85 דציבל או גבוה ממנו. במקומות שונים בעולם מומלץ על שימוש במגיני אוזניים כאשר המפלס שווה הערך שווה או גבוה מ- 85 דציבל ללא קשר למשך החשיפה ביום עבודה.
 2. לעובדים יש אפשרות לבחור מגן אוזניים מתוך מבחר סוגים מתאים.
 3. מגיני האוזניים מותאמים לעובדים תוך תשומת לב מיוחדת לנוחות.
 4. העובדים מקבלים הדרכה על שימוש במגיני אוזניים בתחילת השימוש ולפחות פעם בשנה.
 5. מגיני האוזניים הקבועים נבדקים באופן סדיר לבלאי ופגמים ומוחלפים מיידית במקרה הצורך.
 6. יש מלאי מספיק של מגיני אוזניים חד פעמיים להחלפה.
 7. העובדים מבינים את הדרישות ההיגייניות של שימוש במגיני אוזניים.
 8. קיים טיפול מהיר ומוצלח בעובדים שמפתחים דלקות אוזניים או גירויים הנובעים מהשימוש במגיני אוזניים, ובעובדים שאינם מסוגלים להשתמש במגינים אלו מסיבות רפואיות.
 9. נשקלים סוגים אלטרנטיביים של מגיני אוזניים במקרה של אי יכולת שימוש של עובדים במגינים הקיימים מהסיבות שהוזכרו קודם.
 10. עובדים הסובלים מירידה בשמיעה מקבלים יעוץ אינטנסיבי.
 11. המשגיחים האחראים על התאמת מגיני האוזניים לעובדים הם בעלי הכשרה להתמודדות עם הבעיות העלולות לצוץ משימוש במגיני אוזניים.
 12. תלונות של עובדים על הפרעת מגיני האוזניים לביצוע המטלות שלהם ועל הפרעות בשמיעת הוראות או אבחנה באיתותי אזהרה זוכות לייעוץ וטיפול מהיר ולהפעלת בקרת רעש או אמצעי הגנה אחרים.
 13. מקום העבודה מעודד את העובדים לקחת את מגיני האוזניים לביתם אם הם מעורבים בפעילויות רועשות שאינן שייכות לעבודה.
 14. מקום העבודה מתעדכן ושוקל שימוש במגיני אוזניים חדשים ויותר אפקטיביים כאשר הם יוצאים לשוק.
 15. אפקטיביות ההפעלה של מגיני האוזניים עוברת הערכה באופן סדיר.
 16. מוערך מפלס הרעש המגיע לאוזן כדי להבטיח שמתבצע איזון של רמת יתר או רמת חסר להגנה בהתאם למפלס הרעש הסביבתי.
 17. כל משתמש במגיני אוזניים נדרש להציג את הבנתו לגבי שימוש וטיפול במגינים ותוצאות ההצגה מתועדות.

הערה: כאשר אמצעים הנדסיים לבקרת רעש אינם מעשיים, או עד להתקנתם, מהווים אמצעי ההגנה האישיים את הדרך היחידה למניעת נזק לאוזן הפנימית. בחינת השימוש האפקטיבי במגינים וטיפול נאות בהם דורשים מעורבות מתמדת של האחראים על התכנית לשימור השמע כמו גם של העובדים עצמם.

 

ז. ניהול וארגון

 1. ישום שינויים בתקנות והתאמת התכנית לשימור השמע לשינויים אלה.
 2. עותקים של מדיניות החברה והנחיותיה לגבי התכנית לשימור השמע זמינים במשרדים התומכים במרכיבים השונים של התכנית. המוציאים לפועל של מרכיבים אלה מודעים למדיניות ולהנחיות ועומדים בהן.
 3. אספקה וחומרים לתכנית מוזמנים ללא עיכוב.
 4. צעדים מתקנים ננקטים כדי למנוע מצב בו קציני רכש בחברה מבטלים בקשות של מבצעי התכנית לשימור השמע להזמנת ציוד להגנת השמיעה, לרבות מגיני אוזניים ספציפיים.
 5. קיימת הערכה תקופתית ליכולת הביצוע של אנשי מפתח בתכנית לשימור השמע וננקטים צעדים מתקנים אם התיפקוד נמוך מהמצופה.
 6. נבדק קשר בין כשל בשמיעת כריזות אזהרה ואזעקות לבין התרחשות פגיעות או תאונות עבודה וננקטים צעדים לתיקון המצב.

הערה: שמירה על ארגון טוב והתעדכנות בנושאים ניהוליים מסייעים בהרצה חלקה של התכנית לשימור השמע. 

* ד"ר אשר פרדו, מחלקת מחקר של המוסד לבטיחות ולגיהות, עפ"י

http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/solutions/hearingchecklist.html