www.osh.org.il

אפריל 2008

 

שינוי עולם העבודה וההשפעה על בריאות העובדים

ערכה: ליבנת כהן *

 

יותר ויותר אנשים עובדים עבור עצמם, מחוץ לבית, על בסיס חוזה אישי או עובדים במספר עבודות חלקיות בו זמנית. מקומות העבודה בקנדה וכח העבודה הקנדיים  משתנים ואיתם המושג של מה שנחשב בעבר לעבודה אופיינית - עבודה במשרה מלאה, קבועה, עבודה במשך כל השנה. ע"פ דו"ח קנדי, יותר מ-27% מהעובדים עובדים באופן עצמאי או עובדים בעבודות זמניות. מספר הולך וגובר של אנשים עובדים בעבודה חלקית.  אחרים מועסקים כעובדים זמניים ע"פ חוזה או לזמן קצוב, על בסיס תקופתי או ארעי או עובדים באמצעות סוכנות תעסוקה זמנית. בנוסף, מספר העובדים באופן עצמאי, קבלנים ועסקים קטנים נמצא בעלייה, כמו גם המספר של העובדים בשתי משרות או יותר, במקביל.

שינוי עולם העבודה כולל גם מעבר מתפקידים בסקטור היצור לתפקידים בסקטור השירותים. כח העבודה הפך להיות מגוון יותר, הוא כולל יותר עובדים מעל לגיל 50, יותר נשים עובדות (רבות מהן אמהות) ויותר מהגרים.

מה המשמעות של שינוי כח העבודה לבריאות ורווחת העובדים הללו? סוגי עבודה "לא מסורתיים" אלה עשויים להציע יותר גמישות ותועלות אחרות לעובדים ולמעסיקים, עם זאת הם חסרים לעיתים קרובות את היציבות שיש בתפקידים "מסורתיים" ומציבים פני העובדים אתגרים אחרים כמו יותר או פחות שעות עבודה, תקופות לא סדירות של עבודה והבדלים בדרך בה מגינים על העובד. מחקר מתמשך מצביע על כך שסוגי תעסוקה לא מסורתיים אלה עלולים להשפיע על בריאות העובדים, על בטיחותם ועל רווחתם האישית.

 

השפעות בריאות שליליות

מחקרים מצביעים על כך שעבודות  או סידורי עבודה לא מסורתיים עלולים לגרום לעלייה בשיעורי הפגיעה של העובדים, לחשיפה לגורמי סיכון, ללחץ, לחוסר איזון בין הבית והעבודה ולהשפעות בריאותיות מנטליות אחרות. קיימת עדות הולכת ומתפתחת לכך שקשה יותר לפקח על חוקים בנושא בטיחות ובריאות ולאכוף אותם במקום העבודה, לוודא יישום נוהלי עבודה או להבטיח סביבת עבודה בטיחותית לעובדים במשרה חלקית, לעובדים זמניים או לעובדים שעובדים מן הבית. יותר קשה לאתר  סיכונים המסכנים עובדים אלה והתקשורת איתם יותר נדירה. גם הדרכה ופיקוח הם נושאים המציבים אתגר בפני המעסיקים.

חוקרים, מעסיקים ועובדים מחפשים תשובות לשאלות כמו: האם עובדים מבוגרים יותר "ישרדו" את לוחות הזמנים האינטנסיביים של העבודה גם כשהתפקידים מציעים גמישות יותר מבעבר? כיצד יש להתמודד עם הבדלים בהגנה ובנשיאה באחריות, בנושאים של בטיחות ובריאות? כיצד עסקים קטנים יוכלו לשקם עובדים שנפגעו בעבודה? כיצד ניתן ליישם בצורה הטובה ביותר תוכניות בנושא בטיחות ובריאות? ועוד.

 

איתור תשובות - יחד

קיימת דאגה רצינית בנוגע להשפעה של השינויים בעולם העבודה על  הבריאות והבטיחות של העובדים. איגודים מקצועיים חוקרים דרכים לשתף פעולה עם הממשלה ועם העסקים במאמץ להתאים את מקום העבודה לשינוי עולם העבודה. יתכן שבסופו של עניין, הדבר יביא לתיקון בחוקי הפיצויים של העובדים בנושא בטיחות ובריאות.

 

 

נערך ע"י ליבנת כהן M.A בפסיכולוגיה ארגונית, מרכז המידע, המוסד לבטיחות ולגהות, ע"פ

Health and Safety Report, E- News from Canada's Occupational Health and Safety Resource, Volume 5, Issue 8 - August 2007

http://www.ccohs.ca/newsletters/hsreport/issues/2007/08/ezine.html?id=10043&link=1#inthenews