www.osh.org.il

מרץ 2008

 

הגברת  המודעות לנושא מחלות העור בקרב עובדים צעירים

מאת: ד"ר שרה דיקשטיין *

 

מסע הסברה שמטרתו לצמצם את שכיחות מחלות העור התעסוקתיות בקרב עובדים צעירים בגרמניה, הושק על ידי למעלה ממאה ארגוני ביטוח בריאות ותאונות עבודה, והוא מתנהל במהלך השנים 2007-2008.

מסע הפרסום מבוסס על הסיסמא:

 "העור שלך: שני המטרים הרבועים (שטח פני העור) החשובים בחייך".

 

מטרתו של מסע הפרסום המקיף הוא לעורר את המודעות בקרב כלל האוכלוסיה, ולא רק בקרב ציבור העובדים, במטרה להביא לצמצום משמעותי של שכיחות מחלות העור. האמצעים בהם נעשה שימוש כוללים דפי מידע, פוסטרים, הרצאות וכן הרצאות במסגרת קורסי הכשרה מקצועית בענפי תעשיה רבים כדוגמת ענף החקלאות, הבניה ותעשיות הבריאות והיופי. 

ההערכה היא כי כרבע מכלל 9,500 המקרים המדווחים של מחלות העור התעסוקתיות (דלקות כרוניות של העור ואלרגיות) בגרמניה מדי שנה, מאותרים בקרב עובדים צעירים שגילם נמוך מ- 25 שנים.  מתוך אוכלוסיה זו, מרביתם עוסקים בענף טיפולי שיער ומכוני יופי, ואחריהם בשכיחות יורדת – אלו העוסקים בטיפולים בריאותיים ועובדים בתעשיות המזון והמכירות.

הנטל הכספי על המשק הגרמני בגין אובדן כושר עבודה ממחלות עור מסתכם בכ- 1.25 מיליארד יורו בשנה. יתרה מזאת, קיים חשש שצעירים רבים ישקלו להימנע מלהצטרף לכוח העבודה בתחום זה.  לפיכך, מטרת מסע הפרסום היא להגביר את ההתייחסות לצורך לשמור על בריאות ויופי האיבר הגדול ביותר בגוף ((2m2 ולהבטיח מניעה של דלקות עור. כיוון ששימוש יומי בחומרי ניקוי, כימיקלים ומים המאפיין תחומי עיסוק רבים, ובעיקר את ענף הבריאות ויופי עלול לגרום לנזקים בעור, הקמפיין לקידום בריאות העור ומניעת מחלות עור תעסוקתיות, מספק מידע מקיף לגבי הצורך בשימוש באמצעי הגנה מתאימים על העור ומושם דגש גם על דרכים לצמצום סביבת העבודה הרטובה. בנוסף, מתייחס מסע הפרסום גם לאמצעי הגנה מפני קרינת השמש ומניעת סרטן העור.

ראוי לציין, כי לאחרונה התפרסם מאמר המסכם ממצאי מעקב בן כעשר שנים אחר טיפול רב-תחומי בעובדים שחלו במחלות עור בגרמניה (3). המעקב אחר כל חולה נמשך שנה והתמקד בחולים שקיבלו טיפול רפואי במשך 6 שבועות, מחציתו תוך כדי אשפוז בבתי חולים במחלקות עור. מסע הסברה למניעת מחלות עור תעסוקתיות שנוהל על ידי מחנכים מתחום הבריאות, שולב כחלק מהטיפול הרפואי הכולל.

ממצאי המחקר מעלים כי מרבית החולים שטופלו בהצלחה נשארו לעסוק בתחום בו עסקו קודם לטיפול. גורמי ההצלחה בטיפול כוללים את מידת המוטיבציה האישית של העובדים לשימוש באמצעי הגנה, אספקה של ציוד  הגנה  מתאים על ידי המעסיק, עלייה בגיל וכן משך הזמן בו המשיכו החולים להישאר במעקב על ידי רופאי העור באיזור מגוריהם. בקרב אלו שהצליחו בטיפול, כלומר התמידו בעיסוקם הקודם, לא נמצאו הבדלים בין אלו שעסקו בטיפולי שיער ומכוני היופי, סיעוד, עובדי מתכת, מזון ובניה.

 

 

 

 

ד"ר שרה דיקשטיין, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

 

מקורות:

1.    Awareness of skin diseases among young workers in Germany - CIS News, September 2007

2.    http://www.2m2-haut.de

3.    Skudlik C, Wulfhorst B, et al. Tertiary individual prevention of occupational skin diseases: a decade's experience with recalcitrant occupational dermatitis. Int Arch Occup Environ Health. Feb 1, 2008.