www.osh.org.il

פברואר 2008

 

תכנית בבריטניה: תפישה חדשנית של מחויבות לקידום הבריאות והבטיחות של עובדים

מאת: ד"ר שרה דיקשטיין *

 

תכנית ממשלתית בבריטניה, הנושאת את השם 'בריאות, עבודה ורווחה', מציגה תפישה חדשנית של מחויבות לנושא קידום הבריאות והבטיחות של עובדים במקומות העבודה. בתכנית לוקחים חלק משרדי ממשלה רבים והיא משותפת גם למנהלת הבריאות והבטיחות בבריטניה (HSE), ומטרתה ליזום פעילויות לקידום הקשר בין עבודה ובריאות.

התפישה העומדת מאחורי התכנית היא כי העבודה עצמה מסייעת לשמירה ואף לשיפור הבריאות והרווחה של העובדים, וכן יש בכוחה לצמצם חוסר שוויון בריאותי בקרב קבוצות חברתיות באוכלוסיה.

אמנם בתחומי עיסוק מסוימים מעורבים גורמי סיכון מסוימים, אותם נדרש לצמצם למינימום על מנת להבטיח את בטיחות העובדים, אולם בריאותם של יותר עובדים נתרמת מעצם עבודתם, בהשוואה לפגיעה של כמה מהם ממנה:

-          מצבם הבריאותי של אנשים המובטלים לאורך זמן ממושך, או של אלו שלא הצטרפו כלל לכוח העבודה, עלול להיפגע פי שתיים עד שלוש, בהשוואה לאלו שעובדים.

-          מצבם הרגשי של אנשים הנאלצים לעזוב את מקום עבודתם ולהפוך לבלתי מועסקים, צפוי להיפגע פי שתיים, בהשוואה לאלו שעובדים.

לפיכך, בתוך מקומות העבודה עצמם המטרה של 'בריאות, עבודה ורווחה' היא לשמור על מצבם הבריאותי, וכן לסייע לעובדים להישאר במקומות העבודה לאחר מחלה.

 

באופן פרטני התכנית פועלת במספר מישורים:

  • שיפור הבריאות הכללית באוכלוסיית אנשים בגיל העבודה.
  • מניעת תאונות ומחלות מקצוע במקומות העבודה, ובמקביל שימוש במקומות העבודה כפלטפורמה ליישום תכניות לקידום בריאות.
  • התערבות מהירה בתגובה לבעיות בריאות של עובדים במקומות העבודה.
  • סיוע בתמיכה ובנגישות עובדים לתכניות שיקום, שיאפשרו להם לחזור ולהשתלב במקומות העבודה לאחר חופשות מחלה ביתר מהירות, תוך ביצוע שינויים והתאמות שעשויים להידרש במקום העבודה.

 

לשמירה על הבריאות יש חשיבות בהיבט הכלכלי. הנטל הכספי הכרוך באובדן ימי מחלה על המשק היצרני ועל מערך הבריאות משמעותי ביותר.

על פי נתונים שנאספו בבריטניה לסיכום שנת 2006:

  • ימי מחלה של העובדים הסתכמו ב-164 מיליון ימים.
  • ימי מחלה הקשורים בעבודה הסתכמו בכ- 40 מיליון ימים (כולל תאונות עבודה ומחלות מקצוע).
  • 2.6 מיליון בני אדם שנפגעים מתאונות עבודה ומחלות מקצוע תובעים תשלומי קצבאות בגין אובדן כושר עבודה מדי שנה, מהם 600,000 תביעות מאושרות. 1.4 מיליון עובדים בגילאי 50-59 יצאו לאחרונה ממעגל העבודה ופרשו לגמלאות מוקדמות בעקבות מצבם הבריאותי. מעבר להשלכות הכלכליות של עלויות תשלומי הביטוחים השונים, צמצום במערך כוח העבודה מקשה על העובדים האחרים במשק לעמוד בנטל העבודה ולפיכך נפגעת התפוקה.
  • עלות אובדן ימי העבודה למשק הבריטי מוערכת ב-13 מיליארד לירות שטרלינג.

 

הערה: בבריטניה ניתן מענק למקומות עבודה התורמים לבריאות ורווחת העובדים. ראוי לאמץ התייחסות זו גם לישראל ולתגמל מקומות עבודה, בהם בנוסף על פעילויותיהם לקידום בטיחות העובדים, הם יפעלו באופן פרו-אקטיבי לקידום בריאות העובדים, כחלק מרכזי בתפיסת המודל העסקי שלהם.  

 

 

 

 

ד"ר שרה דיקשטיין, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

 

המקור:

http://www.hse.gov.uk/hwwb