www.osh.org.il

מרץ 2007

 

השלכות בריאותיות שליליות להעסקה בחוזה זמני

מאת: ד"ר אשר פרדו*

 

דינמיקה החברתית בתוך העבודה יש משמעויות חיוביות לגבי תחושת הרווחה, ההערכה וההגשמה העצמית של העובד, ולעומת זאת, ראיות בעלות משקל מצביעות על האפשרות שלאיבוד עבודה יש השלכות פיסיות ונפשיות שליליות על המובטל. מספר קטן של מחקרים קיים לגבי ההשפעה של העסקה בחוזה זמני על בריאות העובד.

בעקבות שינוי תחיקתי בחוקי העסקה ושוק חופשי באמצע שנות השמונים של המאה שעברה חל גידול במספר המועסקים על פי חוזה זמני בייחוד במדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח (OECD) הכולל את ארה"ב, מדינות רבות באירופה, אוסטרליה, יפן ומדינות אחרות (ישראל נמצאת בו במעמד של משקיף). בספרד, לדוגמה, השינוי הוא דרמטי ושליש מחוזי ההעסקה הם זמניים בעוד שבגרמניה אחוז החוזים הזמניים מכלל חוזי ההעסקה מגיע ל- 8% והוא נמוך מהממוצע האירופי (12% - 13%). כ- 20% מהעובדים על פי חוזה זמני בספרד ו- 13% בגרמניה חוזרים למעגל האבטלה אחרי שנה. עובדים לפי חוזה זמני מקבלים בד"כ שכר נמוך יותר מאלו העובדים לפי חוזה קבוע וגם הזכויות הנלוות, כגון זכויות סוציאליות, קטנות יותר.

מחקר חדש שנערך על עובדים בספרד ובגרמניה בדק אם הירידה בבטחון בעבודה ובתנאיה כתוצאה מהעסקה זמנית משפיעה לרעה על בריאות המועסק. המחקר בדק אם ההשפעה על הבריאות שונה בין גברים לנשים (רק 60% מהנשים מועסקות בגרמניה ו- 50% בספרד) ובין מדינה למדינה.

לבדיקת שאלות אלו השתמשו החוקרים במידע על מצב העובדים בעת מעבר מאבטלה להעסקה לפי סוג החוזה תוך ציפייה לשיפור במצב הבריאותי של המובטלים שחזרו לעבודה. השערת המחקר היתה שהשיפור במצב הבריאותי של עובדים שחזרו לעבודה זמנית קטן מהשיפור במעבר לעבודה קבועה. אחת העוצמות במערך המחקר היתה ההשוואה בין קבוצות עובדים הומוגניות שחוו נסיון קודם של אבטלה בטרם חידוש העסקתם. משתתפי המחקר היו בתחום הגילאים 20 – 54 מתוך הנחה שבגילאים גבוהים מ- 55 ההסתברות להשפעות בריאותיות שאינן נובעות משינויים בעבודה גבוהה יותר. המחקר התבסס על הערכה עצמית של המשתתפים לגבי מצב בריאותם בסולם בן 9 דרגות.

להלן סיכום ממצאי המחקר :

  1. בקרב הגברים נמצאה השפעה חיובית משמעותית על הבריאות במעבר מאבטלה לעבודה זמנית או קבועה. בקרב גברים בספרד, ההשפעה החיובית היתה גדולה באופן מובהק במעבר מאבטלה לעבודה קבועה יותר מאשר במעבר מאבטלה לעבודה זמנית. הבדל זה מביא למסקנה שחוזי העסקה זמנית משפיעים לרעה על הבריאות.

בעבודה חבויות פונקציות של סדר בתבנית היום-יומית, תפיסת ההערכה העצמית וקשר יציב עם אחרים. פונקציות אלה מתקפחות ע"י אבטלה ובנוסף נגרמים למובטל קשיים כלכליים וחלה שחיקה בכישוריו ומעמדו החברתי. דיווחים עצמיים של עובדים מצביעים על ירידה במצב הבריאותי וירידה בנורמת התנהגות בריאותית כאשר העובד שייך למקום העומד בפני הפרטה או שינויים עד אובדן עבודה. אי הבטחון בעבודה ואי היכולת לתכנן את החיים באופן סדיר ולטווח ארוך הם גם מנת חלקו של המועסק בחוזה זמני ומגדילים את הלחץ הפסיכולוגי ולכן גדל הסיכוי לפגיעה בריאותית והירידה ברווחה הנפשית אצל עובד זה דומה לזו הנגרמת ע"י מצב של אבטלה. עובדים בעלי בעיות בריאותיות משמעותיות מתקשים להתקבל לעבודה קבועה ולכן מוצאים עצמם נעים ונדים מאבטלה לעבודה זמנית ומעבודה זמנית אחת לשניה תוך אפשרות לירידה במצב הבריאותי.

  1. בקרב הנשים נמצא שהשפעה חיובית על הבריאות חלה רק לגבי נשים בגרמניה ורק כאשר המעבר הוא מאבטלה להעסקה קבועה. לא נמצא שינוי בהשפעות בריאותיות במעבר מאבטלה לעבודה קבועה בקרב נשים ספרדיות ובמעבר מאבטלה לעבודה זמנית בקרב כל הנשים שהשתתפו במחקר. ההבדל בין נשים לגברים בספרד מוסבר בתפיסת ההגשמה העצמית של נשים בלתי מועסקות במדינה זו כגבוהה יותר מזו של הגבר ובעובדה שהתדמית החברתית של אישה המועסקת בעבודה זמנית נושאת פחות בקורת מהתדמית החברתית של גבר המועסק בחוזה זמני. יתכן גם שהלחץ הקיים בנשים מהציפייה לשילוב מיטבי של עבודת בית (ללא שכר) ועבודה מחוץ לבית (נושאת שכר) מנטרל את ההתבטאות של השפעות בריאותיות חיוביות במעבר מאבטלה לעבודה זמנית או קבועה.
  2. לא נמצא קשר משמעותי בין רמת הכישורים, השכלה וגיל לבין שינוי בהשפעות בריאותיות במעבר מאבטלה להעסקה בחוזה זמני.
  3. לאחר שתי שנות עבודה בהעסקה לפי חוזה זמני לא נמשך השיפור בהשפעות הבריאותיות אצל גברים בספרד, אך הוא נמשך אצל גברים בגרמניה, כנראה עקב אפשרויות גבוהות יותר להתקדמות מקצועית בגרמניה גם בעבודות זמניות.

המחקר תומך במסקנה שמעבר מאבטלה לעבודה משפר את המצב הבריאותי של אנשים, אך כאשר המעבר הוא לעבודה על פי חוזה זמני השיפור בגברים קטן יותר באופן מובהק  לעומת שיפור המתחולל ממעבר לעבודה קבועה והגברים נושאים עדיין פוטנציאל גבוה יותר להשפעות בריאותיות שליליות במצב זה לעומת נשים.

ישנם מחקרים נוספים בנושא המאשרים את האחוז הגבוה יותר של דאגה וחרדה בקרב עובדי חוזה זמני (44%) לעומת עובדי חוזה קבוע (15%), אך במחקרים אחרים לא נמצא הבדל בין עובדים בשני סוגי החוזים. אי אחידות במגמת ההשפעה הבריאותית השלילית בין עבודה זמנית לקבועה נמצאה במחקרים גם לגבי מצב הבריאות הפיסית והיעדרויות מעבודה, אבל אחד ההסברים להיעדרויות פחותות בעבודה זמנית הוא לאו דווקא השפעות בריאותיות שליליות אלא החשש מפיטורים מהירים לעומת העדר חשש זה בעבודה קבועה.

ניתן לצפות שככל שרמת האבטלה עולה תחלש הסטיגמה הקשורה בהתייחסות לאבטלה, וככל שתשלום עבור עבודה נתפס פחות מרכזי בהערכה העצמית של אדם יקטנו השינויים החיוביים במצב הבריאותי. ניתן גם לצפות לשינויים בין מדינתיים בהשפעות הבריאותיות הנובעים משינויים באחוז האבטלה והקושי בהשגת עבודה, שינויים בגודל המגזר העובד לפי חוזים זמניים ושינויים תרבותיים בהתייחסות לעבודה.

לעלייה בהשפעות בריאותיות שליליות יש קשר ישיר ועקיף לעלייה בנטל הכלכלי על החברה. מסיבה זו במדינות שונות מוטל קנס על מעסיקים בחוזה זמני כדי לפצות את המדינה על העלייה בהוצאות לשמירת בריאות העובדים והציבור. המגמה לעלייה בהעסקה לפי חוזה זמני נבעה, בין השאר, מהשאיפה לא להנציח את הירידה ביעילות, בתפוקה, במצויינות ובתחרותיות של עובדים ותיקים מאד וקבועים בארגון, ולפתוח דלת לגיוס של כישורים חדשים וגילאים צעירים על חשבון עובדים ותיקים ומבוגרים. נשאלת השאלה אם לתוצאות מחקר מסוג זה המוצג כאן יכולות להיות השלכות על היפוך המגמה.

 

 

 

 

ד"ר אשר פרדו, PhD מדעי הרפואה, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

המקור: 

Are Fixed-Term Jobs Bad for your Health? A Comparison of West-Germany and Spain

Vanessa Gash, Antje Mertens, Laura Romeu Gordo

IAB Discussion Paper, Beitrage zum wissenschaftlichen Dialog aus dem Institut fur Arbeitsmarkt-und Berufsforschung, No. 8/2006.

http://doku.iab.de/discussionpapers/2006/dp0806.pdf