www.osh.org.il

אפריל 2006

 

סיכון נמוך מחשיפה לאסבסט

בעבודה בציפויים בעלי מרקם לא חלק

מאת: ד"ר אשר פרדו *

 

בתוך ים המידע על הסיכונים הבריאותיים מחשיפה לאסבסט (תעסוקתית והציבור הרחב), התחלואה הנגרמת מעיסוק בו והמשך המגמה לאסור את השימוש בו, מעניין לציין מחקר חדש המאשר שסיכונים מציפויים בעלי מירקם לא חלק המכילים אסבסט הם נמוכים משחשבו עד כדי העלאת הצעה בבריטניה לפטור עיסוק בציפויים מסוג זה מהצורך בהיתר מיוחד לעבודה באסבסט. הציפויים מהסוג הנדון מכילים כמויות קטנות מאוד של אסבסט הקשור למטריצת הציפוי באופן שאינו משחרר אותו לאוויר בדרך קלה בעת הסרת הציפוי. 

מינהל הבריאות והבטיחות בבריטניה הורה למעבדותיו לבצע חקירה נוספת על החשיפה לאסבסט במסגרת עיסוק בציפויים אלה. בעקבות חקירת הנושא מסר ראש המדור למדיניות בנושא אסבסט במינהל זה שהסיכון מציפויים מכילי אסבסט (מירקם לא חלק) דומה לסיכון מאסבסט-צמנט ועבודה באסבסט צמנט אינה דורשת היתר מיוחד. אין כוונה לטעון שעבודה זו היא נטולת סיכון לגמרי, אולם דרישת היתר אמורה להיות פרופורציונלית לגובה הסיכון.

המחקר הראה שבהסרת ציפוי תחת אמצעי בקרה תקניים (הרטבה, יניקה מקומית) לא עלו רמות האסבסט באוויר על 0.08 סיב/סמ"ק.  רמות כאלה נמוכות מ- 0.1 סיב/סמ"ק המהווה את הרמה המרבית המוצעת כרמת בקרה. יצויין שהסרת ציפוי ממשטחים גדולים ללא בקרת איוורור מקומית מעלה את הסיכון ולכן אינה מורשית על פי ה"נוהג הטוב" (code of practice) בבריטניה.

מעבדות מינהל הבריאות והבטיחות שבדקו את פיזור האסבסט מציפויים בעלי מרקם לא חלק בדקו באופן סימולטיבי גם פיזור סיבים בעת פינוי וניקוי שאריות ציפוי לאחר הסרתו כאשר פינוי זה מבוקר תחת מעטה מגן. ריכוזי האסבסט באוויר בתוך המעטה היו נמוכים ביותר גם כאשר נפולת הציפוי מההסרה היתה גדולה והם הגיעו ל – 0.01 סיב/סמ"ק רק כאשר לתוך המעטה הוכנס ציוד לדגימת אוויר שחשף פתח במעטה.  גם מחוץ למעטה הצביעו מדידות על האפשרות שריכוז סיבי האסבסט באוויר לא יעלה על 0.01 סיב/סמ"ק.  המסקנה מהניסויים היתה שעבודה בציפויים מכילי אסבסט לא תגרום לחשיפה תעסוקתית מעל הרמה המרבית המוצעת (0.1 סיב/סמ"ק) אם היא מתבצעת על פי כללים נכונים, ושפינוי כל הנפולת והשאריות הנראות לעין יספיק כדי להבטיח איכלוס חוזר של עובדים ללא חשש לחשיפה לאסבסט.

ממצאי המחקר הוצגו למועצה לבריאות ובטיחות בבריטניה ומוצגים בימים אלה בפני בעלי עניין נוספים.  בחודש מאי יובאו ההמלצות הסופיות למועצה עם כוונה להתחיל בהחלתם עד אוקטובר 2006.  ההמלצות יכללו "נוהל נוהג טוב" יחידי ובו דרישות לעבודה בציפוי בעל מירקם לא חלק.

בד בבד עם המחשבה למתן פטור מהיתר מיוחד לעסוק בציפויים בעלי מירקם לא חלק המכילים אסבסט, מציעה המועצה לבריאות ובטיחות בבריטניה להדק את הבקרה על חשיפה תעסוקתית לאסבסט ולהציב את הרמה המרבית המותרת לחשיפה לאסבסט באוויר על ערך של 0.1 סיב/סמ"ק בכל סוגי העבודה באסבסט על פני 4 שעות עבודה יחד עם ערך של 0.6 סיב/סמ"ק כרמת שיא ל – 10 דקות חשיפה (STEL).  כמו כן, בעבודה באסבסט מחוייבים המעסיקים בביצוע ניהול סיכונים.

 

 

 

 

 

 

ד"ר אשר פרדו, PhD מדעי הרפואה, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות.

על-פי: 

http://www.hse.gov.uk/press/2006/e06027.htm