www.osh.org.il

נובמבר 2005

 

הקשר בין גורמים התנהגותיים לתאונות החלקה

ערכה: לבנת כהן*

 

הגורם האנושי ממלא תפקיד משמעותי ברוב תאונות ההחלקה.

מסמך, שפרסם לאחרונה המינהל לבטיחות ולבריאות בבריטניה (HSE), מפרט ממצאי מחקר, שמטרותיו היו:

·               לחקור את ההשפעה של הגורם האנושי על הסבירות שתתרחש תאונת החלקה.

·               לחקור את ההשפעה של הגורם האנושי על דרגת החומרה של תאונות החלקה.

·               לפתח אסטרטגיות מעשיות למניעת מקרים כנ"ל ולהפחתת שכיחותם.

מתוצאות המחקר, שכלל סקטורים מגוונים, התברר שהנושאים העיקריים המאפיינים את רוב מקרי ההחלקה הינם:

·               עובדים שאיבדו את היציבות או את שיווי משקלם - 24%.

·               תחזוקה לקויה - 22%.

·               פריט שאוחסן שלא כהלכה - 11%.

·               פריט שהופל ע"י לקוח - 11%.

·               נעליים רטובות - 9%.

המחקר זיהה סדרה של גורמים שקדמו למקרי ההחלקה. גורמים אלה כוללים (רשימה חלקית):

·               אי הבנת דרישות החקיקה בנושאי בריאות ובטיחות הנוגעים לאיתור ומניעת סיכוני החלקה.

·               כישלון באיתור סיכוני החלקה.

·               היעדר פיקוח על העובדים.

·               כישלון בדיווח על שפכים ועל סיכוני החלקה.

·               חוסר טיפול מתאים לבעיות שדווחו.

·               חוסר מודעות לסיכונים של החלקה.

·               כישלון במתן הדרכה בנושאי בריאות ובטיחות לרבות בנושא סיכוני החלקה.

סביר להניח שאם היו מאתרים ומטפלים ביעילות בגורמים הנ"ל, תאונות ההחלקה היו נמנעות.

המלצות המחקר:

·               יש להמשיך ולעורר את המודעות של המעסיקים /האחראים  בנוגע לדרישות המשפטיות המוטלות עליהם למניעת סיכוני החלקה (באנגליה קיימת חקיקה המטילה על המעסיקים חובה בנושא זה).

·               יש לספק למעסיקים/ ולאחראים מידע מעשי בנושא איתור סיכוני החלקה. מעסיקים רבים מבצעים בדיקות וחקירות במקומות העבודה שלהם לאיתור סיכוני החלקה, אבל סיכונים אלה לא תמיד מזוהים.

יש לתת מידע ברור שיסייע לזיהוי סיכוני החלקה כמו לדוגמא (רשימה חלקית):

-        כל שפך (נוזל או מזון) על הרצפה.

-        משטח לא חלק (למשל, שולי שטיח מורמים או מרצפת לא חלקה).

-        כל חפץ שחוסם גישה.

-        נזילות מציוד או מגגות.

-        משטח רטוב או משטח שנוקה לאחרונה.

-        כל חפץ שלא אוחסן נכונה.

מידע בנושא איפיון זיהוי סיכונים יכול להיות מועיל ועשוי לעודד את העובדים לבדוק את שטחי העבודה שלהם הן מבפנים והן מבחוץ בכדי לאתר סיכונים. כמו לדוגמא, רשימת תיוג שכוללת מגוון של סיכוני החלקה שכיחים.

·               יש לספק למעסיקים / לאחראים מידע מעשי בנושא שליטה בסיכוני החלקה. יש לתת למעסיקים / לאחראים הדרכה מעשית על האמצעים אותם ניתן ליישם לצורך מזעור סיכוני החלקה שאותרו. המחקר דרג את אמצעי המניעה ע"פ סדר עדיפות גבוה, בינוני, ונמוך בהתאמה עם הגורמים הקשורים לרוב מקרי ההחלקה שנחקרו. עדיפות ברמה גבוהה ניתנה לאמצעי מניעה הקשורים לגורמים הסיבתיים הכי אופייניים למקרי החלקה שנחקרו. עדיפות ברמה בינונית ניתנה לאמצעי מניעה הקשורים למספר ניכר של אירועי החלקה שנחקרו. עדיפות ברמה נמוכה ניתנה לאמצעי מניעה הקשורים למספר קטן של אירועי החלקה שנחקרו.

בהתבסס על ממצאי המחקר יש לתת מידע על אמצעי מניעה אלה:

אמצעי מניעה בעדיפות גבוהה:

-        יש להבטיח שהעובדים וההנהלה יהיו מודעים לאחריות שלהם בנושאי בריאות ובטיחות ויש לוודא שהתמנה אדם אחראי לניהול הבטיחות והבריאות בעבודה (כולל זיהוי, מניעה, ובדיקת סיכוני החלקה).

-        יש להדריך את העובדים בנושאי בריאות ובטיחות, כולל הדרכה בנושא זיהוי סיכוני החלקה ומזעורם. דרך מעשית להעלאת המודעות של העובדים היא להציג בפניהם תמונות של סביבת העבודה שלהם הכוללות סיכוני  החלקה, לבקש אותם לאתר את הסיכונים ולבחון אותם בנוגע לפעולות בהם הם היו נוקטים. הדרכה אישית במקום העבודה תסייע להעלאת מודעות העובדים בנושא טיפול בסיכוני החלקה. יש לתת באופן קבוע גם קורסי רענון בנושא.

-        יש לערוך בדיקות קבועות של המשטחים ומקומות העבודה לשם איתור סיכונים של החלקה ולגדר באופן מיידי ו/או לסגור שפכים שאותרו ולסמן כל שטח שאינו חלק.

-        יש להציג שלטי אזהרה ושלטי זהירות (לדוגמא "שטח לא חלק" או "רצפה רטובה").

-        יש לידע באופן קבוע את העובדים בדבר סיכוני החלקה שזוהו בארגון ואלו אמצעים קיימים בכדי למנוע  סיכונים.

-        יש לדאוג לתוכנית תחזוקה יעילה המוודאת ביצוע של תיקונים מידיים ושל תחזוקת הציוד באופן קבוע.

-        יש לוודא שקיימת בארגון "תוכנית ניקיון" כך ששפכים ינוקו באופן מיידי (כולל ייבוש רצפה אחרי ניקיונה וניקיון אחרי שעות העבודה, ככל שהדבר ניתן).

אמצעי מניעה בעדיפות בינונית:

-        יש לדאוג לכך שהתנהגות בטיחותית בנושא החלקה תהיה חלק מתיאור התפקיד של העובדים  ושהם יקבלו הערכה בשל התנהגות זו.

-        יש לטפח "תרבות של אחריות" אצל העובדים ולעודד אותם לדווח ולטפל בסיכוני החלקה (כולל שפכים) ולא להתעלם מהם.

-        יש לשתף את העובדים באיתור פתרונות לסיכוני החלקה.

-        יש לחקור את תאונות ההחלקה בכדי לאתר את הגורמים הסיבתיים שלהן ויש להשתמש בממצאי החקירות הללו כדי לאתר אמצעי מניעה נוספים ולמנוע הישנות של מקרים דומים.

-        יש לבחון ולתת משוב על מקרי החלקה, על תאונות ועל "כמעט תאונות" במסגרת פגישות עם העובדים בכדי להדגיש את החשיבות והחומרה של מקרי החלקה.

-        יש לפקח על העובדים ולאכוף את כללי הבריאות והבטיחות.

-        יש לעודד התנהגות בטיחותית נכונה. לדוגמא, ניתן לרשום בלוח ההודעות של הארגון את שמות העובדים שתרמו למניעת תאונה ע"י דיווח, גידור, או ניקוי שפכים.

-        יש לבחון את יעילות אמצעי המניעה.

אמצעי מניעה בעדיפות נמוכה:

-        יש לוודא שלעובדים יש חומרי ניקוי מתאימים ושהם קיבלו הדרכה בנוגע לנוהל הנכון של ניקיון שפכים.

-        יש לאחסן חומרי ניקוי בסמוך למקומות בהם קיימת סבירות לשפכים.

-        יש לוודא שהעובדים נועלים נעלים מתאימות לסביבת העבודה שלהם.

-        יש לוודא שפני שטח הרצפה מתאימים לסביבת העבודה (למשל, יש להימנע מרצפת פסיפס או מרצפת עץ באזורים שעלולים להירטב משפכים או מגשמים).

-        יש לוודא שלא מתפשרים על הבריאות והבטיחות של העובדים ולקוחות החברה.

 

 

 

 

 

נערך ע"י ליבנת כהן, M.A בפסיכולוגיה ארגונית, מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגהות.

 

ניתן לקרוא את דו"ח המחקר במלואו (66 עמודים), בכתובת:

http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr382.pdf