www.osh.org.il

אפריל 2007

 

נתונים כמותיים על לחץ

ערכה: ליבנת כהן *

 

המאמר מתרכז בתוצאות מחקר שפורסם לאחרונה בבריטניה בנושא לחץ. המחקר שנערך בשנת 2006 מתמקד בין היתר בנושאים הבאים: באיזו מידה אנשים לחוצים היום? מיהן הקבוצות הרגישות ביותר ללחץ, מהם הגורמים ללחץ? השפעות הלחץ, המקצועות הלחוצים ביותר, דרכי התמודדות עם לחץ וכו'.

 

לחץ מהווה חלק עיקרי בחיים

כמעט מחצית מהאנשים בבריטניה נלחצים לפחות פעם בשבוע (47%). כשלושה רבעים מהאנשים נלחצים לפחות פעם בחודש (74%).

 

האדם הממוצע מרגיש לחוץ יותר

מחצית מהאנשים בבריטניה מציינים שהם סובלים מרמת לחץ גבוהה יותר בהשוואה ל-5 שנים אחורה. מאז שנת 2003 הייתה עלייה של 12% בתחושת הלחץ ממנה סובלים אנשים לפחות אחת לחודש.

 

הקבוצות הרגישות יותר ללחץ

קבוצות גיל

קבוצת הגיל שבין 35 ל-54 שנים עלולה לסבול מלחץ יותר מפעם אחת לשבוע (62%). 54% מהאנשים בני 16-24 שנים ציינו שהם סובלים מלחץ כל שבוע.

(תחושות לחץ מופחתות באופן דרמטי אצל אנשים בני 55 ויותר. 36% מבני 55-64 שנים סובלים מלחץ על בסיס שבועי. 20% מבני 65 ויותר  סובלים מלחץ פעם אחת לשבוע).

מגדר/מין

נשים עלולות לסבול יותר מלחץ בתדירות של יותר מפעם לחודש בהשוואה לגברים (55% לעומת 40%).

 

גורמי הלחץ

כסף, עבודה, משפחה, בריאות ויחסים בין אישיים הם הסיבות העיקריות ללחץ.

 

10 גורמי הלחץ בבריטניה - בשנת 2006 לעומת שנת 2003

הגורם

שנת 2006

שנת 2003

כסף

51%

33%

מקום העבודה/תפקיד

38%

36%

משפחה

27%

24%

בריאות (שלי / של מישהו קרוב)

25%

18%

יחסים בין אישיים

24%

14%

העתיד של ילדי /נכדי / אחרים

11%

15%

אלימות בחברה

7%

12%

עמידה בתור (בטלפון/בחנויות)

8%

8%

שירותי בריאות

7%

5%

בי"ס /אוניברסיטה

6%

6%

 

המקצועות הלחוצים ביותר  [Occupations feeling their job is their biggest stress]

בנקאים

65%

קמעונאים

61%

טכנולוגיית מידע

60%

שירות ציבורי

60%

תכנון ובנייה

57%

ייצור / חציבה

56%

תובלה /נסיעה

55%

שירות בריאותי

52%

חינוך

50%

מובטלים

23%

סטודנטים

21%

פנסיונרים

2%

עקרות בית

4%

 

השפעת הלחץ על הפרט

לחץ גורם לעצבנות אצל אחוז משמעותי של האוכלוסייה (68%). 56% ציינו שלחץ משפיע על איכות השינה שלהם. המחקר מצא שאנשים מרגישים שלחץ משפיע על התפקודים הקוגניטיביים הבסיסיים שלהם: 33% מהמבוגרים מציינים שלחץ משפיע על יכולת הריכוז שלהם ו- 32% מוצאים שלחץ משפיע על  הזיכרון שלהם. 27% מהנשאלים אמרו שלחץ גורם באופן ישיר למספר רב יותר של ויכוחים עם בן הזוג שלהם. כרבע מהמבוגרים אמרו שהם עושים יותר שגיאות מאשר בדרך כלל (כתוצאה מלחץ) ו-22% אמרו שהתיאבון שלהם נפגע. 18% אמרו שחיי המין שלהם סובלים כתוצאה מלחץ. 1 מתוך 10 אמרו שזמן האיכות שלהם עם הילדים שלהם פחת כתוצאה מלחץ ו-5% דיווחו שהם לוקחים יום חופש מעבודתם.

השפעת הלחץ על הפרודוקטיביות

תוצאות הסקר מצביעות על כך שלחץ משפיע גם על מקום העבודה. יותר מאחד מתוך חמישה נשאלים אמרו שהם לא יעילים בעבודתם, כתוצאה מלחץ.

השפעת הלחץ על המצב הרגשי

אחוז גבוה של הנשאלים ציין שלחץ גורם להם לדיכאון ( 61%), לבדידות (41%), לחוסר אונים (32%), למחלות (26%) לתחושה שאין אף אחד אליו ניתן לפנות לעזרה (25%) ו-12% ציינו שלחץ גורם להם למחשבות אובדניות.

 

דרכי התמודדות (חיוביות ושליליות) עם לחץ  

צפייה בטלוויזיה או הקשבה למוזיקה היא דרך התמודדות חיובית של אנשים בבריטניה  עם לחץ (38%).

אחד מתוך שלושה ציין שכדי להפחית לחצים, הוא שותה יין, בירה  או משקה חריף אחר (32%). אנשים רבים בבריטניה בוחרים להתעלם מהלחצים שלהם , 29% מהם אמרו שבשעה שהם מרגישים לחוצים הם לא עושים דבר בכדי להפחיתו. 28% שותים קפה או תה, 22% מטלפנים או מבקרים חבר, 18% עוסקים בתחביבים ו - 18% עוסקים בפעילות גופנית.

התמודדות ותחושת שליטה - המחקר מצא קשר בין מידת השליטה שאנשים מרגישים שיש להם בחיים, לבין מידת הביטחון שלהם ביכולת התמודדותם עם לחץ ולתדירות שהם מרגישים לחוצים.

לדוגמא, קבוצת הגיל שבין 35 ל-54 שנים מרגישים הכי פחות בשליטה על חייהם הם גם אלה שמרגישים הכי פחות מסוגלים להתמודד עם לחצים שהם חווים על בסיס יומי וזו הקבוצה שקרוב לודאי תדווח על תחושת לחץ לפחות פעם בשבוע.

 

דאגה בנוגע ללחץ

54% מהציבור בבריטניה דואגים שהלחץ ממנו הם סובלים חמור יותר מהבעיה שגרמה לו (עבודה, יחסים, כסף וכו'). 44% נוספים מודאגים מההשפעה שיש ללחץ על בריאותם.

 

 

נערך ע"י ליבנת כהן M.A בפסיכולוגיה ארגונית, מרכז המידע, המוסד לבטיחות ולגהות, ע"פ

http://www.stressdownday.org/pdf/StressedOut_SamaritansStressSurveyJan2007.pdf