www.osh.org.il
14.07.11


פרויקט 'עובדים עם מוגבלות' של המוסד לבטיחות ולגיהות בתכנית רדיו בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות

ביום שלישי 12/07/2011 שודרה ברשת ב' של קול ישראל התוכנית "מה כמה ולמה" עם פאר-לי שחר ועם המראיין האורח בני פפרמן, מנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה. התוכנית הוקדשה כמדי יום שלישי לנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות.

אבי אילון, מרכז הפרויקט 'עובדים עם מוגבלות' של המוסד לבטיחות ולגיהות, התראיין בשידור והציג את הפרויקט: קידום בטיחות ובריאות בעבודה בקרב אנשים עם מוגבלות, פרי יוזמה של אגף פרויקטים ופיתוח תשתיות, שבמוסד לבטיחות ולגיהות ,ובמימון קרן 'מנוף' של המוסד לביטוח לאומי.

להאזנה לראיון עם אבי אילון