המוסד לבטיחות וגיהות Workplace Safety & Health in Israel

בטיחות בהפעלת מכונות וציוד: חוקים ותקנות

פקודת הבטיחות בעבודה: דרישות בנושא בטיחות מכונות  
ערך: שלמה איציקובסקי    
תקני בטיחות בתחום המכאני  
ערך: שלמה איציקובסקי    
תחיקה ותקינה בבטיחות ובריאות בעבודה - כללי