חיפוש | מי אנחנו | הצטרפות למועדון מיישמי מערכת לניהול בטיחות וגיהות   לא מצאת את מה שחיפשת?
המל"ב הוא המוסד המורשה בישראל לקידום מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה, על-פי הנחיות ארגון העבודה הבינלאומי (ILO). המל"ב מפעיל במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות, מועדון חברים המיועד לארגונים שיש להם מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה, או הנמצאים בשלבי הטמעה של מערכת כזו.

מה מקנה החברות במועדון החברים של המל"ב?
תעודה רשמית של המוסד לבטיחות ולגיהות המעידה כי הארגון מקיים מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה על-פי דרישות ארגון העבודה הבינלאומי (ILO);
תמיכה מקצועית של מדריכי המל"ב באמצעות חומר הסברה, מידע על מבצעים ועל הדרכות, יעוץ כללי בנושאי ניהול בטיחות ואתר אינטרנט המשמש כמרכז ניהול ידע בבטיחות ובבריאות בתעסוקה;

מי זכאי להיות חבר במועדון?
ארגון שיש לו התעדה לת"י 18001 מכל מכון הסמכה שהוא (חברות במועדון מאושרת באופן אוטומטי);
ארגון המקיים ומפעיל מערכת ניהול בטיחות כלשהי המוכרת בחו"ל (למשל: מוכתבת על-ידי חברה אם), או שעוצבה על-ידי המפעל עצמו - זאת בכפוף לאישור מדריך המל"ב כפי שיוסבר בהמשך;
ארגון הנמצא בשלבי הטמעה של מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (כפוף לאישור מדריך המל"ב כפי שיוסבר בהמשך);
ארגון המעוניין והמתחייב להקים בעתיד הקרוב מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה;

מהם שלבי ההצטרפות למועדון החברים של מל"ב?
ארגון המעוניין להצטרף למועדון יפנה למל"ב (טל. 03-5266487) על מנת לקבל חומר רקע וטופס בקשה להצטרפות למועדון. הטופס שימולא על-ידי הארגון כולל גם הצהרת כוונות והתחייבות כתובה של המפעל להטמיע מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. בטופס מצהיר המבקש על עמידה בכמה תנאי סף הקשורים לבטיחות ובריאות בתעסוקה.
עם אישור הבקשה כמוסבר לעיל, מקבל הארגון אישור בקשה להצטרפות למועדון מיישמי מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה. אישור זה ניתן לכל המבקשים שעמדו בתנאי הסף – עוד לפני שהסתיימה הטמעת המערכת.
כאשר הארגון סיים את הטמעת המערכת, הוא זכאי ל- תעודת חברות במועדון מיישמי מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. תעודה זו ניתנת רק לאחר בדיקה שעורך נציג המל"ב, לפי שאלון בדיקה שיימסר לארגון לפני ביצוע הבדיקה. התעודה, בהתאם להנחיות של ILO ,ארגון העבודה הבינלאומי, מוענקת לארגונים מתוקף הכרה במל"ב כ"מוסד מורשה" לעניין זה.
נעיר כי כל ארגון אשר קיבל התעדה לת"י 18001, זכאי לתעודת חברות במועדון ללא בדיקה נוספת.
החברות במועדון החברים כרוכה בתשלום שנתי צנוע (שנה ראשונה חינם). את החברות במועדון יש לחדש מדי שנה בהתבסס על מילוי עצמי של שאלון, וסיור במפעל שיערוך מדריך המל"ב.

הערה: התנאים להצטרפות למועדון החברים של מל"ב עשויים להשתנות מעת לעת כפי שתחליט ועדת ההיגוי העליונה של המל"ב.